Gïeline åahpenidh 3 (Heftet)

lohkemegærja

Forfatter:

og

Trine Noodt (Illustratør)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 131
Illustratør: Noodt, Trine
Forlag: Solum
Språk: Sørsamisk
ISBN/EAN: 9788256016990
Omtale Gïeline åahpenidh 3
Daate lohkemegærja lea 3. klaassese. Lohkemegærja lea jaepie-boehki mietie öörneme. Dah teksth leah ovmessie sjangerinie dovne åenehks jïh guhkie. Guvvieh gærjesne edtjieh vielie teksti bïjre soptsestidh. Dah edtjieh aaj viehkine årrodh jïh edtjieh teksten goerke-simmiem evtiedidh. Barkoegærja, bïhkedimmie lohkehtæjjide jïh CD gååvnesieh.

Til toppen

Flere bøker av Liv Karin Joma og Åse Klemensson: