Økonomisk politikk og samfunnsøkonomisk lønnsomhet (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2005
Antall sider: 384
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202242749
Omtale Økonomisk politikk og samfunnsøkonomisk lønnsomhet
Denne boken tar opp ansvars- og oppgavefordeling mellom offentlig og privat sektor fra et velferdsøkonomisk perspektiv.Hvor langt skal det offentlige tilbudet strekke seg for viktige goder som helse, utdanning og sosialforsikring når det også er mulig å etablere private tilbud som kan være et alternativ eller supplement til det offentlige tilbudet?

En problemstilling som diskuteres utførlig, er avregulering av offentlig virksomhet som har hatt karakter av naturlig monopol. Det gjelder særlig nettbasert virksomhet innenfor elektrisitet, telekommunikasjon, postvesen og jernbanetransport. Både strukturelle tiltak som pålegg om regnskapsmessig eller eiermessig skille mellom nettmonopol og nettbasert konkurransevirksomhet og prinsipper for regulering av vertikalt integrerte nettmonopoler, blir diskutert. I det siste tilfellet er pris for nettilgang for konkurrenter uten egne nett en sentral og aktuell problemstilling.

Et tredje tema i boken er prinsipper for samfunnsøkonomisk lønnsomhetsvurdering av offentlige prosjekter. Viktige spørsmål her er sammenhengen mellom optimale kalkylepriser og markedspriser for varer og tjenester som omsettes i markedet, og metoder for verdsetting av goder som ikke omsettes i markedet. I tillegg er anslag for samfunnsøkonomiske kostnader for økonomisk prosjektrisiko og avkastningskrav for offentlige investeringer viktig for lønnsomheten. For prosjekter der en vesentlig del av kostnadene er faste ved at de er knyttet til investeringen eller etableringen av tilbudet, oppstår spørsmålet om hvordan disse skal finansieres.

Boken drøfter finansieringsformens betydning for den samfunnsøkonomiske lønnsomheten for prosjekter og virksomhet der den overveiende delen av kostnadene er faste og derfor må dekkes inn ved profittmarginer i markedet eller via offentlige budsjetter ved beskatning. Dette er spesielt aktuelt innenfor samferdselssektoren, der bompengefinansiering i økende grad avlaster skattefinansiering.

Utover dette tar boken også opp ineffektiv, markedsdrevet ressursbruk på grunn av eksterne virkninger, og forholdet mellom myndigheter og marked når det gjelder muligheter og former for korreksjon av slik markedssvikt.

Boken egner seg først og fremst for studenter på mastergradsnivå. Deler av den egner seg også godt for bachelorstudenter.

Til toppen