Randi B. Noyes
© Foto: Åsmund Holien Mo

Randi B. Noyes