Vigdis Mo Johansen
© Foto: Mariann Leines Dahle

Vigdis Mo Johansen